برای مدتی قلم  به سان طوفانی در پرانتز خواهد بود تا شاید راهی به ساحل بیابم. پس بدرود 

شاید وقتی دیگر.... باز آیم