پول ما را با خود خواهد برد

تیتر این مقاله از عنوان فیلم عباس کیارستمی  است. 


در باره دکتر فکوهی 

در دوره دکتری جامعه شناسی گرایش فرهنگ با دکتر فکوهی به فتح ف آشنا شدم. درس جامعه شناسی فرهنگی برای ما می‌گفت. انسان شناسی را در  فرانسه  تحصیلکرده است.

نوشته ای از وی با این  لینک  http://fararu.com/fa/news/275308/ نوشته ای جالب توجه است.

او در پاراگراف پایانی این مطلب را می گوید:‌

 این نوشته همچون هر نوشتار آسیب شناسانه ای سخت و دردناک و تند است، اما این تندی حاصل وخامت وضعیتی است خطرناک و هشداری است به هنر و هنرمندان، و البته به سایر کنشگران و نخبگان، از جمله خود ما جامعه شناسان، که از این لحاظ تفاوتی با آنها نداریم، نسبت به ویروس خطرناکی به نام سرمایه داری نولیبرال بازار و نوکیسگی فرهنگی و اقتصادی که به جان همه مان افتاده است و تعهدمان نسبت زندگی و آینده مان را از میان برده و حساسیت هایمان را نسبت به کلیت وضع جهان و پهنه ای را که در آن زندگی می‌کنیم به «داستان‌های موفقیت» تقلیل داده است. باشد که هنرمندانی و دانشمندانی که ده هاو ده‌ها سال است در این سرزمین الگو‌های شاخته شده اخلاق و تعهد به هنر و علم واقعی بوده و همه آنها را می‌شناسیم، الگوی ما باشند. 

http://fararu.com/fa/news/275308/