در باره لزوم ارایه تبیین اجتماعی از بحران نابودی جنگلها

 به گفته‌ مردم شناسان « چنین به نظر می‌رسد که مشکلات اجتماعی- فرهنگی یک جامعه مرزهای اقلیمی نمی‌شناسد. تخریب طبیعت که در طول چند دهه اتفاق می‌افتد یک تخریب اجتماعی است و نه طبیعی و لذا به قول « دورکیم» پدیده اجتماعی تبیین اجتماعی می‌طلبد و نه جغرافیایی و غیره.» [i]

بحث عمومی محیط زیست بطور عام و نابودی درختان بطور خاص  از دیدگاه مردم شناسی در چارچوب عمومی فرایند « جنبش جهانی محیط زیست » قابل مطالعه است. این فرایند در طول دو یا سه دهه اخیر توانسته است حرکت جهانی ویژه ای را رقم بزند که تقریبا در سراسر جهان نفوذ کرده است. اساس این حرکت جهانی یک محور زیستی – اقتصادی است و در آن دو پدیده « محیط زیست » و « رونق اقتصادی » مطرح است . بعد اجتماعی اما همچنان مغفول باقی مانده است. 

 کسی به درخت زنده ،( تر )رحم نکند  و آن را ببُرد  روزی در بستر اجتماع سر خواهد برید. به همین دلیل نیاکان ما می گفتند ، تر بُر سر بُر میشود. 


[i] [1] فرهادی، مرتضی، "بحران محیط زیست در ایران و لزوم بازنگری به دانش‌های مردمی و راهکارهای فرهنگ ملی، به نقل از امیل دورکیم، قواعد و روش جامعه شناسی، ترجمه علمی محمد کاردان، تهران، 1368، انتشارات دانشگاه تهران.