سیاحت و صیرورت

سفر چند روزه به گیلان تجربه ناب جدیدی از معرفت آفاقی بدست داد و سیاحتی بود که صیرورتی بیافرید. دانستم آنچه را که باید بدانم. کلیشه ذهن را نباید مسلم گرفت و سخن دل را نباید همیشه مطابق واقع حساب کرد. دستاوردهای تجربی و آفاقی این سفر  من را از نیمکت پارک و شهود آفاقی اش به تلخ ترین صورت برکند .سیاحت عامل صیرورت. مساله این است! 

/ 1 نظر / 57 بازدید
s.e.mosavi

فکر کنید اگر مجاز به سیاحت نبودید....